angela rossen

<< back  
  • Seagrass Meadow
  • Acrylic on Canvas
  • 910 x 2017 mm

SEAGRASS MEADOW

Posidonia australis, Posidonia sinuosa, Amphibolis griffithii, Amphibolis antarctia